top of page

OUTDOOR (AÇIK HAVA) EĞİTİMLERİMİZ

NEDEN OUTDOOR EĞİTİMLER? 

Günümüz iş dünyasında hızla gelişen teknoloji, globalleşmenin yarattığı sonuçlar, ekonomik krizler ve kıyasıya süren bir rekabet neticesinde kurum ve kuruluşların ayakta kalması her geçen gün zorlaşmaktadır.

 

Bu rekabet ortamında ayakta kalmak için kurum ve kuruluşlar fark yaratmak zorundadırlar. Bu farkı yaratacak en değerli unsur “insan” dır. İnsana yatırım yapan kurum ve kuruluşlar çağın gereklerine ayak uydurarak varlıklarını sürdürecek, diğerleri ise yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalacaklardır.

 

Kurum ve kuruluşlar misyon, vizyon, değerler ve stratejileri doğrultusundaki hedeflere ulaşabilmek için, tüm bu ortak amaçlar için bir araya gelmiş insan topluluklarına, bir başka deyişle “takımlara” ihtiyaç duyarlar. Bu takımların oluşturulması ve sürekliliğinin sağlanması için yatırım yapan kurum ve kuruluşlar başarıya giden yolda önlerine çıkacak engelleri daha kolay aşacaklardır.

Bu noktada Outdoor eğitimleri klasik öğretim yöntemleri anlayışının dışında, yaşayarak öğrenme prensibinden yola çıkarak katılanlara unutamayacakları yaşantılar sunarak tam öğrenmenin gerçekleşmesine ve kalıcılığına hizmet etmektedir.

 

DSC_1076.JPG

KONFOR ALANI

Yaşayarak öğrenmenin temel kavramlarından bir tanesi “Konfor Alanı” dır. Bu kavramın ortaya attığı düşünceye göre bireyler kendilerini rahat ve güvende hissettiklere alanlarda yaşama tutumları edinmişlerdir. Bu “Konfor Alanı” nın dışı onlar için sırlarla ve tehlikelerle doludur. Oysa kalıcı ve tam öğrenme, tam anlamıyla bir davranış değişikliği bu alanların dışında gerçekleşebilir. Çünkü bireylerin “konfor alanları” dışında kişisel algıları, dikkatleri, endişeleri en yüksek düzeyde olur. Algı, tüm duyu verilerini örgütleyip, yorumlayarak çevremizdeki nesne ve olaylara anlam verme sürecidir. Dolayısıyla

outdoor eğitimlerinde katılımcılar çevrelerindeki nesne ve olaylara, problemlere, engellere, çözüm stratejilerine, fırsatlara daha fazla konsantre olma şansına sahiptirler. Outdoor eğitimleri katılımcıları “Konfor Alanı” dışına çıkartarak tam ve kalıcı bir öğrenme için uygun zemini ve fırsatları hazırlar.

 

Outdoor eğitimleri yolu ile katılımcıların takım oluşturma, takımın parçası olma, yöneticilik, liderlik, problem çözme, iletişim, strateji üretme becerileri bire bir uygulamalar yolu ile gelişecektir.

 

Outdoor eğitimlerinin bir başka avantajı ise zihinsel fiziksel olarak tüm katılımcıların katılımının sağlanması, sonuçlarının hızlı ve güçlü ortaya çıkması, takım arkadaşları ile güven, sadakat, bağlılık, yardımlaşma duygularını geliştirmesi olarak sayılabilir.

 

Yaşayarak öğrenmenin yanında Outdoor eğitimleri yolu ile eğlenerek öğrenme fırsatı da olduğu için bireylerin ve takımların motivasyonunu artırmada, kurumsal bağlılığa hizmet etmede, katılanların yaşam kalitelerini artırmada ve tüm bunların doğal bir sonucu olarak iş verimi ve müşteri memnuniyeti sağlamada bu eğitimlerin etkinlik derecesi yüksektir.

TAKIM OLMA SANATI

 

Takım oyunları ve çalışmaları işbirliğini ve bağlılığı artırarak çalışanların ortak bir amaç etrafında bir araya geldiklerini tekrar onlara hatırlatma fonksiyonuna sahiptir. Geleneksel katı organizasyon ve departman yapıları artık yerini esnek, etkin, belli işler ve aşamalara yönelen ve sürekli değişim gösterebilen takımlara bırakmaktadır. Bundan yola çıkarak Takım Çalışması eğitimi, katılanlara “ben” yerine “biz” kavramının geliştirilmesi, belirli amaçları gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş insanların birbirini daha iyi tanıması, birbirlerinin güçlü ve zayıf yönlerini daha iyi bilmeleri konusunda yardımcı olacaktır.

Amaç: Katılımcıları, etkili takım çalışmasının temel özellikleri konusunda bilinçlendirerek, takım olarak problem çözme becerileri kazandırmak, yaratılıcılıklarını geliştirilmek, strateji geliştirmek, takım arkadaşları arasında güvenin ve iletişimi sağlanmak, ortak düşünce, takım olarak çalışmanın enerjisini ve farkını anlayarak, ortak eylemlerle takımı koruyarak ulaşma sürekliliği sağlamaktır.

İLETİŞİM BECERİLERİ

İletişim, bir amacı gerçekleştirmek için bilgi sağlamak ve bu bilgi, duygu, gereksinim, niyet ve düşüncelerin, yazı, işaret, konuşma, mimik ve hareketler aracılığıyla sesli sessiz ya da yazılı olarak aktarıldığı bir süreçtir. Bu sürecin bileşenleri kaynak, mesaj, içerik ve alıcı olarak tanımlanabilir.

 

Outdoor takım oyunları yolu ile katılımcıların kurum içi, kurum dışı müşterileri ve özel yaşantılarında karşılarındakini anlayabilme ve kendilerini ifade edebilme becerileri kazandırmak temel amaçtır.

 

Amaç: Bireylerin ya da kurum çalışanlarının iletişim becerilerini geliştirmeleri yoluyla kendilerini ifade edebilme ve karşılarındakini anlayabilme davranışları kazandırılarak, yaşam kalitelerini artırma. Kurum içerisinde, müşterilerle ve özel yaşantılarında sağlıklı iletişim kuran motive çalışanlarla üstün hizmet verme ve müşteri memnuniyeti sağlayabilmektir.

YÖNETİM VE LİDERLİK​

Yönetim, bir kurumda çalışanlarla beraber ve onlar aracılığı ile, hem kurumun hem de bireylerin hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacıyla yürütülen tüm çalışmalar olarak tanımlanabilir.

 

Liderlik ise başkalarını etkileyerek çalışanlarda davranış değişikliği yaratabilme ve amaçlara ulaşabilmek için şevkle çalıştırabilme becerisidir.

 

Bu tanımlardan yola çıkarak, kurumlar artık bünyelerinde klasik idareci tipinden ziyade Lider Yönetici kadrolarına yer açmaktadırlar.

 

Outdoor eğitimleri yolu ile katılımcılara lider yönetici özellikleri ve becerileri kazandırılması yolu ile ekiplerde davranış değişikliği yaratarak, misyon ve vizyon doğrultusunda hedeflere ulaşmak için şevkle çalıştırabilme becerisi kazandırmak temel amaçtır.

 

Amaç: Bireylere, kurum yöneticilerine, yöneticilik ve liderlik becerileri kazandırılması yolu ile çalışanların motivasyonu ve iş verimleri üzerinde olumlu artırımlar elde ederek, işbirliği, delegasyon ve bağlılığı inşa ederek kurum müşterilerine daha üstün hizmet vermelerini sağlamaktır.

2021 YILI OUTDOOR EĞİTİMLER KATALOĞUMUZ

Katalog2.jpg
bottom of page